3CDaemon 2.0

3CDaemon 2.0

3Com – 0,9MB – Freeware – Windows
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
3CDaemon vers 2.0 rev 10 - TFTP, FTP, máy chủ Syslog và máy khách TFTP cho Win32

Tổng quan

3CDaemon là một Freeware phần mềm trong danh mục Phát triển mạng được phát triển bởi 3Com.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 94 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của 3CDaemon là 2.0, phát hành vào ngày 19/07/2013. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 30/10/2007.

3CDaemon đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 0,9MB.

Người sử dụng của 3CDaemon đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho 3CDaemon!

Cài đặt

người sử dụng 94 UpdateStar có 3CDaemon cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.